Heisei Expo Obuchi

Sachiko Kazama
series HEISEI EXPO 2010, 2010
Courtesy of the artist and MUJIN-TO Production