yukoslides01

I/O, Sendai Mediatheque 2013, Installation View, Photo: Sendai Mediatheque